Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling fredag den 8. juni 2018 kl. 19.30 på Søstjernen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for det næste år. 

Ændring til vedtægt:
§ 3 Som medlemmer kan optages ejere af grunde ved Sønderballe Strand. Det skal tilstræbes, at alle ejere skal være medlem af foreningen, da den afholder udgifterne til vedligeholdelse af veje m.v. for samtlige lodsejere ved Sønderballe Strand.
Hver grund har en stemme, selvom grunden ejes af flere i fællesskab. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Bl.a. på grund af anvendelse af elektroniske værktøjer og den nye persondatalov, foreslås paragraffen ændret til:

§ 3 Som medlemmer kan optages ejere af grunde ved Sønderballe Strand. Det skal tilstræbes, at alle ejere skal være medlem af foreningen, da den afholder udgifterne til vedligeholdelse af veje m.v. for samtlige lodsejere ved Sønderballe Strand.

Alle medlemmer registreres/opdateres elektronisk via foreningens hjemmeside.

Der registreres navn, sommerhusadresse, privatadresse, telefonnummer og e-mailadresse. Alle informationer er beskyttet af et login til hjemmesiden.

Medlemmernes data anvendes, når der udsendes:
* Nyheder fra foreningen
* Indkaldelse til generalforsamling
* Referat fra generalforsamling
* Opkrævning af kontingentInformationerne sendes ud via e-mail og via sms.

Der er mulighed for at til- og afmelde modtagelse af informationen på hjemmesiden.

For de medlemmer, der ikke har en e-mailadresse, vil den samme information blive lagt i postkassen ved sommerhuset.

Foreningen har ikke tilladelse til at anvende medlemmernes data til andet formål end beskrevet overfor uden en forudgående accept fra medlemmerne.

Hver grund har en stemme, selvom grunden ejes af flere i fællesskab. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

5. Indkommende forslag (skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen, sendes gerne på e-mail Allan til rikkebjornskov@gmail.com )

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 På valg er:
 Jørn Høi og Gunner Rosenlund, de modtager begge genvalg

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 På valg er:
 Finn Stokbæk og Egon Jessen, de modtager begge genvalg

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 På valg er:
 Revisor Lisbeth Nielsen, hun modtager genvalg

 Revisorsuppleant Finn Slot, han modtager genvalg

9. Præsentation af ny hjemmeside

10. Eventuelt.

Regnskabet 2017-18 – Regnskab_17-18

Vedtægter – klik her 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: https://grundejersdrballestrand.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-paa-soestjernen/

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.