Nyheder

Referat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Sønderballe Strand
fredag d. 8/6 2018 på Søstjernen
 
1. Valg af dirigent – Bestyrelsen peger på Hanne Wortmann
2. Beretning fra formanden/bestyrelsen fra året som svandt
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent, bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Præsentation af ny hjemmeside
10 Evt. 

elkommen til Generalforsamlingen i Sønderballe Strand Grundejerforening. Dejligt at se så mange.

1.     Valg af dirigent
Hanne bliver valgt som dirigent, hun byder velkommen og konstaterer at fristen for indkaldelse til generalforsamlingen er godkendt.
Stemmeberettigede blev talt op, der er 32 stemmeberettigede.

2.     Beretning
Vi har i årets løb mistet Birthe Kildegård i Sønderballe Strand Grundejerforening – Birthe  sov ind i året som svandt, jeg syntes vi skal holde 1 minuts stilhed til ære for hende.
Sidste år startede sæsonen med en dejlig Sankt Hans aften, hvor der var rigtig mange fremmødte.
Sommeren sidste år var en dejlig sommer med en del liv i området trods det lidt triste vejr.
2017 var også det år, hvor vi blev tilsluttet det offentlige kloak system. Det gik over alle forventninger og jeg syntes faktisk, at de har efterladt nogle super flotte veje trods det, at vi frygtede det værste.
Vejene har vi valgt at spare på, de ser stadig fine ud og Egon & Svend har været over området med traktor og revet grusset godt igennem.
Trappen har voldt problemer for os igen år, jorden skred pga. trykvand i jorden. Vi har nu besluttet at fjerne trappen og indtil de huse, som er involveret, har styr på jordbunden, har vi valgt at trappen ikke kommer op igen. Trappen kan dog redes og opsættes, når vi vurderer, at der atter er styr på jordbunden.
Igen i år havde vi en kanon arbejdsdag med en masse fremmødte medlemmer, en god dag hvor vi fik styr på vejene med rivere, sat skilt op med ensretning, klippet grene ved det grøne område og ikke mindst fik vi styr på trekanten med stabil grus og skærver.
Vi valgte i første omgang at dreje lampen, da den ikke kunne flyttes hen til trappen, som aftalt sidste år. Det er ikke en holdbar løsning så under Evt. skal vi drøfte, hvor den skal placeres.
Vi sluttede dagen af med grillpølser og øl/vand – en rigtig dejlig formiddag.
Det grønne område veds øen og stien ned til stranden er flot vedligeholdt, det står Kjeld for – også en tak til dig, fordi du trofast år efter år påtager dig den opgave.
En stor tak til Finn Stokbæk for at holde stranden så pæn. Han har også kæmpet en kamp med Haderslev Kommune omkring vores vej langs stranden, hvor vandet har skyllet hul under vejen og skyllet sand op på vejen, der arbejdes stadig på sagen, vi ved du er i modvind Finn, men godt kæmpet.
En stor tak til Hanne Wortmann for opsynsposten – en tak til dig for at holde øje med vore huse.
Husk i øvrigt hvis nogen IKKE ønsker at Hanne går en tur rundt om jeres hus for at tjekke om alt er i orden så skal i melde fra, skriv til Rikke eller brug kontaktformularen på hjemmesiden.
Til sidst vil vi gerne slå et slag for vores Sct. Hans aften. Denne aften er i år ved den store bro sammen med Bådelauget.
Der er båltale ved Eva Kjer Hansen, der vil være musik og sang af Doris Sommerlund, masser af hygge med snobrød til børnene. Der er taget højde for dårligt, hvis vejret skulle vise sig fra den side. Der bliver sat telt op.
Arrangementet begynder kl. 18.00 og der vil være mulighed for at købe pølser samt øl og vand.
Vi håber at se rigtig mange den 23. juni, som i år er en lørdag.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.3.     Forelæggelse af regnskabet.
Allan giver ordet til Jørn Høi, der fremlægger det reviderede regnskab, regnskabet bliver godkendt uden kommentarer.4.  Kontingent og vedtægtsændring
Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 600 kr for det næste år, der er en del penge i kassen, men der er også 50 års jubilæum næste år.
Kontingent bliver godkendt.

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring til $3, da der jo registreres persondata elektronisk på hjemmesiden og jævnfør den nye persondatalov, så skal det være klart hvilke data, der registreres og hvad de bruges til.
Hanne bemærker, at der i samme vedtægt står at hver grund har én stemme. Hun foreslår at det ændres til hvert hus har én stemme, da fælles grunden ellers kun vil have én stemme.
Vedtægtsændringen vedtages enstemmigt uden kommentarer.

5.     Indkomne forslag

1.        Eckholdt ønsker at få lampen flyttet, de har ikke ønsket en lampe, idet de nyder det naturlige udsyn ud over vandet. Aarestrup har også tidligere givet udtryk for, at lampen giver alt for meget lys og tager deres naturlige udsyn. Aarestrup har fået udleveret en fjernbetjening til lampen til at afhjælpe generne. Det er også en mulighed, at Eckholdt får én. Dog synes de, at det er bedre lampen flyttes, som det blev aftalt ved sidste generalforsamling, at den skulle flyttes hen til trappen. Trappen er desværre i mellemtiden taget ned på ubestemt tid, så derfor er der ikke længere en mulighed.

Der snakkes om forskellige muligheder og det besluttes at bestyrelsen får mandat til at finde en bedre placering af lampen, så der fortsat er lys, men så den ikke generer nogen. Det undersøges om den evt. kan rykkes over til Bente.

2.        Der er kommet forslag om op oprette nabohjælp.
De fremmødte medlemmer mente ikke det var relevant i vores område, da nabohjælp kræver at man bor permanent i husene, idet der bliver en lavet en telefonring, og den har ikke meget svæk hernede i området.
 
6.     Valg til bestyrelsen
Jørn Høi og Gunner Rosenlund modtager genvalg og bliver enstemmigt genvalgt

7.     Valg af suppleanter
Finn Stokbæk og Egon Jessen modtager genvalgt og bliver enstemmigt genvalgt.

8.     Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Lisbeth Nielsen og revisorsuppleant Finn Slot modtager begge genvalg og bliver enstemmigt genvalgt.

9.     Ny hjemmeside
Ordet gives til Conny, som fortæller om den nye hjemmeside.
Den nye side er mere dynamisk og tilpasser sig bedre til de mobile enheder. Besværet med at huske brugernavn og adgangskode er også bedre, idet Facebook login og Google login kan anvendes.
Alle medlemmer bør registreres sig selv på den nye hjemmeside, især når Facebook eller Google login ønskes anvendt. Vi ved også, at det nok er svært, at få alle til at registrere sig, så alle der ikke får registreret sig selv, vil blive oprettet ud fra de data vi allerede har.
Vi sender også nyheder ud via sms, er det en god ide? Der er enighed om, at det er en god ide og skal fortsætte.
Ved overflytning til ny hjemmeside konstateres at der i ordensregel 5, står at der i vinterhalvåret må afbrændes have affald. Det må man ikke jævnfør kommunen, så reglen ændres til at følge loven – der er ingen bemærkninger hertil.
Foreningen har også fået en Facebook side, den er dog ikke rigtig kendt endnu.

10.  Eventuelt
Vi appellerer til, at vi alle sænker farten og tænker over, at der er legende børn overalt i området, at vi tænker over, hvor vi parkerer vores biler – og har vi store køretøjer i området så parker dem så de ikke genere andre, specielt vigtigt, hvis det drejer sig om langtidsparkering. Vi skal altid sikre, at det er nemt for udrykningskøretøjer at komme frem i området.
Vi appellerer endvidere til at huske at holde ro i tidsrummet 12.00 – 15.00. Ordensreglerne beskriver, at der skal være ro indtil kl 8.00 om morgenen, mellem kl. 12.00 og 15.00 og igen efter kl. 20.00.

Vi vil alle gerne nyde vores skønne område ved havet ro og fred.

Bestyrelsen ser således ud:
Formand Allan Jessen
Sekretær Rikke Bjørnskov
Kassere Jørn Høi
Medlem Gunnar Rosenlund
Webmaster Conny Schrøder
1. Suppleant Egon Jessen
2. Suppleant Finn Stokbæk
Revisor Lisbeth Nielsen / Connie Rasmussen
Revisorsuppleant Finn Slot.
 
Referatet er godkendt den 16. juni af dirigent Hanne Wortmann via e-mail.
 
Efter generalforsamlingen:
Der er desværre indkommet et forslag til generalforsamlingen, som ikke er kommet med til selve generalforsamlingen. Det var sendt som en besvarelse på nyhedsbrevet og var ikke blevet opdaget, da det var gået i Uønsket e-mails – beklager.
Det kommer fra Eva:

”Jeg har en ide om at det MÅSKE kunne være en ide at opsætte et bog bytte skab et sted i området, de har et fedt et oppe ved købmanden i Hoptrup, lavet af Palle rammer.
Så ved jeg ikke om man igen kan spørge Haderslev kommune om en ekstra skraldespand på stranden, eller om den ene af de 2 der er der kan flyttes hen ca. hvor trappen har været, der har den også stået engang, så kan den ses fra P pladsen. Problemet er at der er for langt til den nu, så mange bruger vores skraldespand, og når vi er her meget kan vi sagtens selv fylde den. Hilsen Eva og Hans nr 71”

Bestyrelsen svarer:
Super god ide med et bog bytte skab, vi vil rigtig gerne spørge dig Eva, er det noget du har lyst til at sætte i gang? Eller måske er der andre, der har lyst til at hjælpe med den opgave?

Mht flytning af den ene skraldespand, så vil vi undersøge muligheden. Der har tidligere været kontakt til kommunen om flere skraldespande, hvor det er blevet afvist. Finn har kontakt til kommunen, så han kan evt. forsøge at spørge igen.

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer