Nyheder

VEDTÆGTER FOR  SØNDERBALLE STRAND GRUNDEJERFORENING

§ 1 Foreningens navn er: Sønderballe Strand Grundejerforening

§ 2 Foreningens formål er at varetage alle fælles interesser for ejere af grunde ved Sønderballe Strand.

§ 3 Som medlemmer kan optages ejere af grunde ved Sønderballe Strand. Det skal tilstræbes, at alle ejere skal være medlem af foreningen, da den afholder udgifterne til vedligeholdelse af veje m.v. for samtlige lodsejere ved Sønderballe Strand.

Alle medlemmer registreres/opdateres elektronisk via foreningens hjemmeside.

Der registreres navn, sommerhusadresse, privatadresse, telefonnummer og e-mailadresse. Alle informationer er beskyttet af et login til hjemmesiden.

Hver grund har én stemme, selvom grunden ejes af flere i fællesskab. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§ 4 Foreningens medlemmer danner generalforsamlingen, som er den højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, indenfor den første halvdel af juni måned.

Der indvarsles med forudgående 14 dages varsel ved meddelelse til alle medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af handlingsemnet.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen sidder for 2 år af gangen, suppleanter dog kun for 1 år.

Ved generalforsamlingen vælges henholdsvis 2 og 3 til bestyrelsen og 2 suppleanter. Derudover vælges 2 revisorer og en suppleant. Revisorerne sidder for 2 år af gangen, suppleanten dog kun 1 år.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og der udsendes referat til alle medlemmer.

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen.

§ 5 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, men udvalgsformanden skal være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen repræsenterer og forpligter – dog med ansvar overfor generalforsamlingen- foreningen i alle henseender  med hensyn til alle fælles interesser omfattende sommerhusgrundene.

Med hensyn til alle dispositioner tegnes foreningen af bestyrelsen i sin helhed.

§ 6 Ophører et medlem med at være medlem af en af de omhandlende parceller bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af de nævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køber skal ske senest 14 dage efter handlens indgåelse til foreningen.

Medlemskabet er først effektivt når kontingentet er betalt. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælger er i kontingentrestance er pligtig til at udrede skyldige beløb, og får først de med medlemskabet rettigheder, når dette er sket.

Såfremt et medlem er i restance med hensyn til kontingentbetaling medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes indtil restancen er betalt.

§ 7 For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Indkommende forslag (skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen).
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 9. Eventuelt.

§ 8 Foreningens regnskabsår er fra den 1. april til den 31. marts. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. juni 1991 og revideret ved generalforsamlingen den 8. juni 2018.

Bestyrelsen arbejder for at fremme foreningens formål og visioner.

Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes fælles grundejer interesser indadtil   som udadtil  over for relevante myndigheder og andre lokale grundejerforeninger m. v.
 • at administrere de fælles anliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i vedtægterne § 2 omhandlende område.

Foreningens visioner:

 • at fremme fællesskabet
 • at udvikle den naturskønne lokalitet
 • at motivere til det gode naboskab
 • at fremme oplevelsen ved at bo i og besøge området

Bestyrelsens mission er bl.a.:

 • at fremme de fælles spilleregler, som fællesskabet skal efterleve
 • at medvirke til det gode og nødvendige naboskab
                                                   
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer