Nyheder

Referat fra generalforsamling i Sønderballe Strand Grundejerforening fredag d. 7.6.2024.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent: 

Forslag fra bestyrelsen: Jeanette Rosenstand. Blev valgt og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 55 fremmødte 


2.    Beretning om årets gang fra formanden: 

Sankthans arrangement gik rigtig fint på trods af afbrændingsforbud. Der var god opbakning. Carsten Leth Schmidt, formand for teknik og klimaudvalg i Haderslev kommune var årets båltaler. Arrangementet blev afholdt sammen med bådelauget og campingpladsen. Også i år er der Sankthans på pladsen d. 23/6, hvor vi håber at se mange af jer. Årets båltaler er Thomas Fredsted, medlem af byrådet i Haderslev kommune. 

Juni var en god måned – lidt træls sommer, men området var alligevel godt besøgt. Mange positive tilbagemeldinger 

I oktober blev området hårdt ramt af stormflod. Beredskabsstyrelsen forsøgte med watertubes og andet, men intet kunne holde vandet væk. Dagen derpå lignede det en slagmark, der lå sand i 1,5 mtr. højde henad kystvejen. Det så herrens ud. Flere af områdets beboere kom med maskiner og de fik ryddet vejen, så der atter var fri passage. Strømmen var væk i nogen dage, men godt arbejde fra elselskab/beredskab. 

Kystsikring hilses velkommen, der arbejdes videre med den som en del af områdefornyelsen. 

Arbejdsdag med rigtig god opbakning. Tak for det. Vi fik ordnet veje, renset strand, fjernet/flyttet sand, skiftet lamper og vasket skilte. Kommunen stillede igen i år en container til rådighed til haveaffald. Især tak til Jan Hansen fra nr. 68 som stillede en gravemaskine og hjælp til rådighed.    

Det er fortsat STRENGT FORBUDT at smide haveaffald mv. på pladsen bag området.

Ved nybyg/renovering skal veje genetableres for egen regning. 

Farten skal sænkes, der er sat bump op, men vær fortsat opmærksom på højre fod. 

Ny hjemmeside i brug, det har givet lidt udfordringer. Steen hjælper gerne, så tag endelig kontakt.  

Stor tak til Finn Stokbæk som holder vores strand og sti så fint. 

Tak til bestyrelsen, for et godt samarbejde. 

Beretning godkendt. 


3. Revideret regnskab til godkendelse.

Det ser fornuftigt ud. Lille overskud. Der har været lidt problemer med kontingentbetaling pga. den nye hjemmeside. De manglende indbetalinger står som et tilgode i regnskabet. Pt. Mangler der fortsat 6 medlemmer at få betalt. Regnskabet blev godkendt. 

4. Forslag om kontingentstigning.

Der blev drøftet omkring kontingentstigning var nødvendig med den egenkapital der er i foreningen. Ved skriftlig afstemning blev der besluttet med stemmerne 23 ja og 4 nej at kontingentet fastholdes på de 600 kr. i år og stiger til 750 kr. til næste år. 


5.    Ingen indkomne forslag

6.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Finn Jensen, Jørn Høi og Steen Juhl Møller blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Uffe Hvid Olesen og Heidi Lorenzen modtog genvalg. 

Rita Bruun og Rikke Bjørnskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 


7.    Områdefornyelse ved Finn. 

4. år med områdefornyelse. Projektet er nu gået i proces, da Haderslev kommune vil bruge vores projekt som guideline for de øvrige områder. Forhåbentlig sker der noget mere konkret i 2025, da der ved budgetforhandlingerne i september 2024 forhåbentlig sættes midler af til videre arbejde med projektet i Sønderballe. Parken i Sønderballe by påbegyndes i efteråret og næste projekt er Fiskehuset ved havnen. Pt søges der midler fra 2 store fonde. Der er frigivet midler til en havbundsundersøgelse, som er rigtig vigtig for de øvrige projekter med kystsikring, sandfodring og promenade. Eva Kragh spurgte til hvorfor kystsikringen ikke kan prioriteres? Relevant spørgsmål. Kystsikring bliver også prioriteret, men der er meget længere myndighedsbehandling, da det bliver er en kommunal opgave, sammen med grundejere i området.  

8.    Hjemmeside

www.grundejersdrballestrand.dk

3 forskellige hjemmesider som skulle vedligeholdes, her er alt samlet et sted. Nyt system har givet lidt udfordringer, men kører nu godt og stabilt. Vi opfordrer til at man går ind og kigger og får sig tilmeldt den automatiske betaling af kontingent. Fungerer ligesom PBS. Ca. 1 mdr. inden beløbet trækkes på kontoen, får man en påmindelse om at det generalforsamlings bestemte kontingent hæves. Ved salg af sommerhus, går man ind og sletter profilen. Dermed slettes også den automatiske opkrævning. 

9.    Eventuelt: 

Eva og Hans kunne godt have brugt hjælp ifm. stormfloden. Forhåbentlig sker det aldrig igen, men hvis der varsles højvande med risiko for oversvømmelser kunne vores nye hjemmeside evt. bruges til at få sendt SMS/mail ud. Tag gerne fat i Steen. 

Store udfordringer med dræn, overfladevand i de lave områder. Bestyrelsen opfordrer hver enkelt grundejer til at få tjekket nedsivning og brønde. 

Tak til bestyrelsen for et godt arbejde.  


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer