Nyheder

Referat fra generalforsamling i Sønderballe Strand Grundejerforening fredag d. 2.6.2023.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: 

Forslag fra bestyrelsen: Jeanette Rosenstand. Blev valgt og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


2. Beretning om årets gang fra formanden: 

1 min stilhed for 2 mistede medlemmer af foreningen. 

Sankthans arrangement gik rigtig fint. Der var god opbakning. Hans Peter Geil var årets båltaler. Arrangementet blev afholdt sammen med bådelauget og campingpladsen. Også i år er der Sankthans på pladsen d. 23/6. Årets båltaler er Carsten Leth Schmidt, formand for teknik og klimaudvalget i Haderslev kommune. 

Tour de France kom forbi og satte Sønderballe på landkortet. Rigtig flot opbakning med 185 spisende i teltet lørdag aften. Lejet storskærm med tilskud fra kommunen. Stor succes. Overskud på +30.000 kr. 

Stikvej ud mod Diernæsvej er blevet lukket og asfalteret til frustration fra enkelte – ikke medlemmer af grundejerforeningen. Det har været holdt flere møder med kommunen. Det er blevet rigtig flot, især efter at Erling og Finn har fjernet det store træ for enden af vejen. Tak for det. Vi har fremover vedligehold af vejen. 

Det er STRENGT FORBUDT at smide haveaffald mv. på pladsen bag området. 

Dejligt med lamper i området i efteråret/vinter

Arbejdsdag med 45-50 mand. Ikke det bedste vejr. Vejbump justeret. Ny grus på, klippet hegn ved søen mv. Container blev stillet til rådighed fra kommunen. Tak for god opbakning. 

Skraldespande – de der ønsker en anden ordning bedes selv kontakte Provas. 

Stor tak til Finn Stokbæk som holder vores strand og sti så fint. 

Tak til bestyrelsen, for et godt samarbejde. 


3. Revideret regnskab til godkendelse.

Det ser fornuftigt ud. Lille underskud pga. ekstraordinær udgift til asfalt og leje af storskærm. Tilskud til leje af storskærm var med i regnskabet for sidste år. Regnskabet blev godkendt. 


4. Det blev vedtaget at kontingentet fastholdes på de 600 kr. Stigning varslet til næste år. 

5. Ingen indkomne forslag

6. 3. år med områdefornyelse. 
Haderslev kommune meget aktive. I vores område er det hovedsageligt havnemiljø/fiskerhus og strandpromenade der lige pt. undersøges og igangsættes indenfor kort tid. Tirsdag d. 13/6 kommer det eksterne bureau med 1. udkast til de 3 områder. Der skal ligge en færdig plan for området i 3. kvartal 2023. Parkeringsplads er først med i planen senere. Der blev spurgt til sti-system til Sønderballe By. Den bliver umiddelbart ikke til noget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Allan Jessen og Connie Mikkelsen blev genvalgt

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Uffe Hvid Olesen og Heidi Lorenzen modtog genvalg. 

9. Connie Rasmussen og Rikke Bjørnskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

 10. Eventuelt: 

Skraldespande ved stranden står kun i sommerhalvåret, kan det ikke blive helårs?  Ikke umiddelbart, der er spurgt hos kommunen flere gange. 

Kemi eller andet til at begrænse støv fra vejen, er undersøgt, det bliver en meget dyr løsning, så ikke umiddelbart aktuelt. 

Opsyn med husene er sparet væk. Hanne Wortmann tilbyder at gå en omgang til de der ønsker det. Det er en aftale udenom grundejerforeningen, så derfor skal der tages direkte kontakt til Hanne, hvis man ønsker opsyn med sit hus. 

Stil skraldespande ind i efteråret, hvis ikke sommerhuset bruges. 

Der ønskes et højresving forbudt skilt – Allan får fat i et skilt til næste arbejdsdag + et bump mere

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer