Nyheder

Referat fra generalforsamling i Sønderballe Strand Grundejerforening fredag d. 3.6.2022.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent:

Forslag fra bestyrelsen: Jeanette Rosenstand. Blev valgt og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Der blev optalt 28 stemmeberettigede.

 2. Beretning om årets gang fra formanden:
Sankthans arrangement gik rigtig fint. Der var god opbakning. Jesper Petersen var årets båltaler. Arrangementet blev afholdt sammen med Bådelauget. Også i år er der Sankthans på pladsen d. 23/6 kl. 18. Årets båltaler er HP Geil, tidligere borgmester i Haderslev. Der efterlyses hjælpere til at lave bål/heks ???
Dræn ml. nr. 7 og nr. 9 har været undersøgt af en kloakmester, det virker som det skal. God sommer. Dejligt med lamper i efteråret/vinter.
Stor tak til Lisbeth og Rita som står for opsyn om vinteren. Husk der aktivt skal meldes fra til en af de to, hvis ikke man ønsker at være en del af den ordning. Stor tak til Finn Stokbæk som holder vores strand og sti så fin.
Skråvej ind fra Diernæsvej var ikke i god forfatning. Bestyrelsen havde fat i Haderslev kommune flere gange, de ville ingenting. Vi har nu lagt asfalt på. Kommunen har lukket vejen i den ene ende.
Tilbud på asfalt 45.000 kr. Delt regning med Carl Christian i det nye hus. Sidste skilt er sat op. Blomsterkummer sættes op. Det er blevet rigtig flot.
Arbejdsdag med 40-45 mand. Ikke det bedste vejr. Vejbump justeret. Det gamle bump er flyttet om foran. Nyt sat op ved nr. 43.
God opbakning – to lamper var væk. Strand renset ordnet hæk mv.

Skraldespande, Miljøstation omme bagved – fjerne den ved bådelaug. Allan har kontakt med kommunen, der kommer information ud, når vi bliver klogere omkring en fælles løsning. Umiddelbart er alt kaos hos Provas lige nu.

Tour de france d. 3/7 – i samarbejde med bådelauget. Vi har lejet storskærm – der bliver grillet pølser, og der holdes fest lørdag aften – Sidste tilmelding d. 15/6. Vi har fået tilskud til arrangementet fra kommunen. Ved teltet kommer en hoppeborg op til børnene. Vejene spærres søndag af mellem 11 og 17.

 3. Revideret regnskab til godkendelse.

Det ser fornuftigt ud. Overskud. Regnskabet blev godkendt. Ingen spørgsmål

 4. Det blev vedtaget at kontingentet fastholdes på de 600 kr.

 5. Ingen indkomne forslag

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Finn Reinholdt, Steen Juhl Møller og Jørn Høi blev genvalgt

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Uffe Hvid Olesen modtog genvalg, mens Heidi Lorenzen blev nyvalgt.

 8. Rita Bruun og Rikke Bjørnskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

 9. Orientering om Gul Havnefest. Se tidligere omdelt folder, eller infostandere i området.

 10. Eventuelt:
Finn Stokbæk mener træet på hjørnet skal væk. Finn fra bestyrelsen og Erling snakker sammen omkring en løsning.
Der ønskes et bump på vejen ved 2A inden venstresving – Allan får fat i et bump mere.
Der ligger haveaffald ved den lille vej, det må der ikke længere for Naturstyrelsen. Det skal fjernes.
Nogen har kun fået en affaldsspand – stor frustration omkring den nye affaldsordning. Miljøstation i begge ender af området ville være at foretrække.
Ladestandere ifbm områdefornyelse er under overvejelse i Sønderballe By 

Allan sluttede aftenen af med at takke Finn Slot for lang og tro tjeneste.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer